OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW „EKPOLS” SP. Z O.O. W PŁOMYKOWIE

 

I. Zawarcie umowy.

 1. Niniejsze ogólne warunki obowiązują w zakresie każdej transakcji obejmującej sprzedaż produktów „EKPOLS” sp. z o.o. w Płomykowie, zwanej dalej „Spółką”, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym.
 2. Zamówienie Kupującego winno być złożone pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie.
 3. Zamówienie powinno określać asortyment i ilość towaru, jego cenę, termin płatności oraz datę i miejsce dostawy.
 4. Zawarcie umowy wymaga przesłania przez Spółkę potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie.
 5. 5. Strony wyłączają możliwość zawarcia umowy na skutek braku odpowiedzi Spółki na zamówienie.
 6. 6. Odpowiedź Spółki na zamówienie zawierająca propozycje zmian stanowi nową ofertę.
 7. W przypadku akceptacji oferty Spółki Kupujący zobowiązany jest do złożenia nowego zamówienia pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie.
 8. Zawarcie umowy wymaga przesłania przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu zamówienia pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie.

 

II. Wydanie towaru. Zwrot pojemników.

 1. Wydanie towaru następuje na podstawie listu przewozowego lub dokumentu W-Z.
 2. Z chwilą wydania przez Spółkę towaru Kupującemu lub przewoźnikowi działającemu na zlecenie Kupującego, niebezpieczeństwo przypadkowej utarty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Za prawidłowe zabezpieczenie towaru na czas transportu odpowiada przewoźnik działający na zlecenie Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do wydania na rzecz Spółki pojemników, w zamian za pojemniki, w których wydany został towar, w dniu wydania tego towaru. W przypadku nie dokonania przez Kupującego na rzecz Spółki wydania pojemników w terminie określonym powyżej, Kupujący zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w kwocie 25,00 PLN liczoną od każdego nie wydanego pojemnika.

 

III. Reklamacje

 1. Odbiór towaru i podpisanie listu przewozowego lub dokumentu W-Z oznacza brak zastrzeżeń Kupującego w zakresie zgodności towaru z umową, w tym jego jakości i ilości.
 2. Ewentualne zastrzeżenia co do zgodności towaru z umową, w tym jego jakości w zakresie możliwych do stwierdzenia przy odbiorze wad oraz ilości, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w dniu jego odbioru, poprzez dokonanie odpowiednich adnotacji na liście przewozowym lub dokumencie W – Z. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest ponadto powiadomić o tym Spółkę najpóźniej w ciągu następnego dnia po odbiorze towaru pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie przy użyciu formularza Arkusz reklamacji dostępnego na stronie internetowej Spółki.
 3. Nie dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 powoduje utratę przez Kupującego prawa zgłaszania reklamacji towaru odnośnie jego ilości oraz możliwych do stwierdzenia przy odbiorze wad jakościowych towaru, korzystania w wyżej wymienionym zakresie z uprawnień z tytułu rękojmi oraz zgłaszania roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Ewentualne zastrzeżenia co do zgodności towaru z umową, w tym jego jakości w zakresie wad jakościowych niemożliwych do stwierdzenia przy odbiorze towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić Spółce najpóźniej w terminie 24h od dnia wykrycia ewentualnej wady pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie przy użyciu formularza Arkusz reklamacji dostępnego na stronie internetowej Spółki, nie później jednak niż do dnia upływu wskazanej przez Spółkę daty przydatności do spożycia danego asortymentu towaru.

Za zgłoszenie uznaje się dojście informacji do wiadomości Spółki przy użyciu formularza Arkusz reklamacji.

 1. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za dostarczony towar.
 2. W przypadku, gdy Spółka uzna reklamację i wady towaru spowodują konieczność jego utylizacji, podstawą rozliczeń stron jest przedstawiony przez Kupującego dokument utylizacji wystawiony przez uprawniony/certyfikowany zakład utylizacji.

 

IV. Warunki odstąpienia.

 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego całości lub części ceny za dostarczony towar Spółka wstrzymuje nie zrealizowane dostawy towaru i wzywa Kupującego do zapłaty należności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W razie braku zapłaty należności w zakreślonym przez Spółkę dodatkowym terminie 5 dni licząc od dnia przesłania wezwania, Spółka może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez żadnych konsekwencji prawnych, a wszystkie roszczenia Spółki wobec Kupującego wynikające z realizacji umowy stają się natychmiast wymagalne.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Spółka ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami i stratami związanymi z nienależytym wykonaniem umowy przez Kupującego, w tym wynikającymi z niezrealizowania pozostałych dostaw.

 

V. Siła wyższa.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części z powodu zdarzeń siły wyższej uniemożliwiających wykonanie umowy. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenianiemożliwe do zapobieżenia, w szczególności takie jak: katastrofalne działania przyrody, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej (np. wywłaszczenia), zaburzenia życia zbiorowego (np. epidemie, wojny, akty terroru, zamieszki), nadzwyczajne utrudnienia w komunikacji oraz transporcie towarów. W przypadku Spółki przypadkiem siły wyższej jest również awaria techniczna zaistniała z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

VI. Prawo właściwe w obrocie międzynarodowym.

 1. W zakresie transakcji objętych niniejszymi ogólnymi warunkami wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11.04.1980r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974r.
 2. Do warunków transakcji oraz wszelkich sporów mogących wyniknąć z transakcji objętych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży stosuje się wyłącznie prawo polskie.

 

VII. Zmiany umowy. Właściwość Sądu.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają wymiany zgodnych oświadczeń woli pocztą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku sporów mogących wyniknąć z transakcji objętych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży wyłącznie właściwy jest Sąd w Polsce, właściwy miejscowo dla siedziby Spółki