I. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW EKPOLS SP. Z O.O. W PŁOMYKOWIE

I. Zawarcie umowy

1.1. Niniejsze ogólne warunki obowiązują w zakresie każdej transakcji obejmującej sprzedaż produktów Ekpols Sp. z o.o. w Płomykowie, zwanej dalej „Spółką”, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym.
2.1. Zamówienie kupującego winno być złożone faxem lub pisemnie.
2.2. Zamówienie powinno określać asortyment i ilość towaru, jego cenę , termin płatności oraz datę dostawy.
2.3. Zawarcie umowy wymaga przesłania przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu zamówienia faxem lub pisemnie.
3.1. Strony wyłączają możliwość zawarcia umowy na skutek braku odpowiedzi Spółki na zamówienie.
4.1. Odpowiedź Spółki na zamówienie zawierająca propozycje zmian stanowi nową ofertę.
4.2. W przypadku akceptacji oferty Spółki Kupujący zobowiązany jest do złożenia nowego zamówienia faxem lub pisemnie.
4.3. Zawarcie umowy wymaga przesłania przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu zamówienia faxem lub pisemnie.

II. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

1. Kupujący nabywa towar pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Kupującego całości ceny. Do momentu ziszczenia się warunku przedmiot umowy pozostaje własnością Spółki.

III. WYDANIE TOWARU

1. Wydanie towaru następuje na podstawie listu przewozowego lub dokumentu W-Z.
2. Z chwilą wydania przez Spółkę towaru przewoźnikowi działającemu na zlecenie Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego.

IV. REKLAMACJE

1. Obiór towaru i podpisanie listu przewozowego lub dokumentu W-Z oznacza brak zastrzeżeń Kupującego w zakresie zgodności towaru z umową, w tym jego jakości i ilości.
2. Ewentualne zastrzeżenia w zakresie zgodności towaru z umową, w tym jego jakości i ilości, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w dniu jego odbioru, poprzez dokonanie odpowiednich adnotacji na liście przewozowym lub dokumencie W-Z. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest ponadto powiadomić o tym Spółkę najpóźniej w ciągu następnego dnia po odbiorze towaru faxem lub pisemnie.
3. Niedokonanie czynności, o których mowa w ustępie 2 powoduje utratę przez Kupującego prawa zgłaszania reklamacji towaru, korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi oraz zgłaszania roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy.

V. PRAWO WŁAŚCIWE W OBROCIE MIĘDZYNAROWOWYM

1. W zakresie transakcji objętych niniejszymi ogólnymi warunkami wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnie 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
2. Do wszelkich sporów mogących wyniknąć z transakcji objętych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży stosuje się prawo polskie.

VI. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1.1. W przypadku sporów mogących wyniknąć z transakcji objętych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży właściwy jest Sąd w Polsce właściwy dla siedziby Spółki.